انجمن صنفی کارگران و استادکاران سپیدان و حومه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

راهنمای ثبت نام

جهت ثبت نام کارگران و استادکاران ساختمانی  در انجمن صنفی کارگران و استادکاران شهرستان سپیدان و حومه در رشته سفتکار-آرماتور بند- قالب بند- بتن ریز- بتن ساز- نگهدار بتن باید حتما در یکی از رشته های  7 گانه به نامهای

1-سفتکار(اسکلت اجری - فلزی- بتنی-سقف سبک-بناهای ساختمانی)

2-آرماتور(اسکلت اجری-فلزی-بتنی- سقف سبک)

3-قالب بندی(اسکلت اجری-فلزی -بتنی)

4-بتن ریز(اسکلت اجری - فلزی بتنی)

5- بتن ساز(اسکلت اجری- فلزی- بتنی)

6- نگهدار بتن(اسکلت اجری - فلزی- بتنی)

7- کارگران حمال و باربرو تخریب ساختمانی ، مشغول به کار باشند و بجز رشته های ذکر شده ثبت نام ننمایند

طراحی سایت و سئو توسط سپید پیام برتر سپیدان
Top