انجمن صنفی کارگران و استادکاران سپیدان و حومه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بازدید جناب آقای شوکت رئیس کانون کارگری کشور از دفتر انجمن صنفی کارگری و استادکاری شهرستان سپیدان

بازدید سرزده چناب آقای شوکت رئیس کانون کارگران کشور از دفتر انجمن صنفی کارگری شهرستان سپیدان

طراحی سایت و سئو توسط سپید پیام برتر سپیدان
Top